white
border border border
borderborder
SADC Somphob Amput Dental Center
white white white white English
border
border border border
border
Specilaty Room Dental Education Room Children Room Dental Update Continuing Dental Education
border
border border border
border clinic border
border border border
border

contact us
white


white


สมภพ อัมพุช คลินิก เปิดขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2516 ที่ซอยพิพัฒน์ ถนนสีลม โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้การรักษาทางแพทย์และทันตกรรมที่ถูกต้องทันสมัย ตามหลักวิชาการ โดยแพทย์และทันตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เพื่อผู้ป่วยจะได้มีสุขภาพและทันตสุขภาพที่ดี

ในครั้งนั้น คลินิกซอยพิพัฒน์เป็นคลินิกเล็ก ๆ มีห้องตรวจของแพทย์ 1 ห้อง ห้องทำฟันเพียง 2 ห้อง และคลินิกได้พัฒนาและขยายกิจการในปี 2524 เป็นคลินิกทำฟัน 6 ห้อง เนื่องจากคลินิกซอยพิพัฒน์เจริญเติบโตขึ้น มีความคับแคบไม่สามารถให้ความสะดวกแก่ผู้ป่วยได้ คลินิกจึงได้ย้ายจากซอยพิพัฒน์มายังตึกชาญอิสสระ ถนนพระราม 4 เมื่อ พ.ศ. 2529 และคลินิกได้ขยายสาขามาที่อาคารว่องวานิช ถนนพระราม 9 ในปี พ.ศ. 2541

ที่สมภพ อัมพุช คลินิก ผู้ป่วยทุกคนจะมีทันตแพทย์ประจำตัว ซึ่งอาจเป็นทันตแพทย์ทั่วไป หรือทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อดูแลติดตามทันตสุขภาพอย่างต่อเนื่องตลอดไป ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจ วิเคราะห์ โรคฟัน โรคในช่องปากและกระดูกขากรรไกรอย่างเป็นระบบ เพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสม ผู้ป่วยจะได้รับคำอธิบายถึงสาเหตุของโรคและการป้องกัน รวมทั้งทางเลือกในการรักษา ตามหลักวิชาการ หากพบว่ามีความต้องการรักษาในสาขาอื่นร่วมด้วย ผู้ป่วยจะได้รับการส่งต่อเพื่อปรึกษากับทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ

blank
 
border
border border border
white white white
white
copyright white
ศูนย์ทันตกรรม สมภพ อัมพุช, ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม ในประเทศไทย ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตกรรมผู้ใหญ่ ทันตกรรมทั่วไป เอ็นโดดอนติกส์ (การรักษาคลองรากฟัน) ทันตกรรมบดเคี้ยว ทันตกรรมจัดฟัน ปริทันตวิทยา (โรคเหงือก) ทันตกรรมประดิษฐ์ ศัลยกรรมช่องปาก เอกซเรย์ และ วิสัญญีแพทย์ หู คอ จมูก ทันตสุขศึกษา การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ สมภพ อัมพุช คลินิก ส่วนประกอบของฟัน ชุดฟัน อาหารที่มีประโยชน์ การแปรงฟัน
white
 
white